• Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Resource icon

Addon 2x AndyB Similar threads - Chủ đề tương tự cho Xenforo 2 7.5

Bạn không có quyền tải về
Thay đổi ở phiên bản Similar threads v7.5 :

Hiện hoạt động với XF 2.1 và 2.2. Đã thêm hỗ trợ cho tiêu đề dán iOS.
Thay đổi:

Cập nhật mã công cụ tìm được để tương thích hơn với các tiện ích bổ sung khác.
AndyB Similar threads 7.1 thay đổi:

Khi tạo một chủ đề mới, trình đơn thả xuống của các chủ đề tương tự sẽ vẫn mở. Đã thêm nút hủy để cho phép đóng trình đơn thả xuống chủ đề tương tự trong quá trình tạo chủ đề.
Đã sửa:
  • Sửa lỗi với tiêu đề của chủ đề có ký tự "|".
Các chủ đề tương tự v6.9 thay đổi:

Đã sửa lỗi với tiêu đề chủ đề có nhiều ký tự "+".
Fix lỗi:
  • Fixed issue with non language characters causing regexp to fail.
AndyB Similar threads 6.6 fix lỗi:

Fixed issue with closing similar threads results when message body gets focus.
AndyB Similar threads 6.5 fix lỗi:

Đã xóa trường Dừng ký tự khỏi trang tùy chọn.
Top