Tạo file trả lời tự động?

tony293

Gà con
Chào mọi người
Chuyện là em muốn nhờ mọi người hướng dẫn em tạo file trả lời tự động để nhét vào file iso cho nó tự cài (kiểu mình chọn phân vùng cài xong thì còn lại sẽ được tự động) mọi người giúp em tạo file trả lời cho win 7 ultimate bằng win aik với ạ
Hoặc ai có file trả lời tự động cho win 7 ultimate thì cho em xin với
 

thahtrung06 

Operator
Thành viên BQT
Sếp có key windows 7 ultimate kms không ạ ,em không muốn nó tự chọn phân vùng để cài thì cài sao ạ
Sau khi tải file AutoUnattend.xml về, bạn mở lên và xóa đoạn code liên quan đến <CreatePartitions> (xóa các đoạn <CreatePartitions>... </CreatePartitions>) rồi copy vào thư mục gốc sau khi tạo bộ cài win là được nhé!
 

secpol

Gà con
Chào mọi người
Chuyện là em muốn nhờ mọi người hướng dẫn em tạo file trả lời tự động để nhét vào file iso cho nó tự cài (kiểu mình chọn phân vùng cài xong thì còn lại sẽ được tự động) mọi người giúp em tạo file trả lời cho win 7 ultimate bằng win aik với ạ
Hoặc ai có file trả lời tự động cho win 7 ultimate thì cho em xin với
Bạn hết hỏi bên kia lại chạy qua bên này hỏi ah bạn. File mình đã gửi cho bạn là file mình đang áp dụng thực tế chứ không phải lý thuyết xuông. Các file unatend bạn đều có thể tùy biến theo ý bạn mà không cần phải dùng đến công cụ của Microsoft.

Bạn không hiểu nội dung file đó như nào thì tốt nhất là không nên áp dụng. Mỗi người sẽ có 1 cách đề tùy biến cái file đó:

Bên dưới là các file mình đã triển khai thực tế:

Windows 7:
 

secpol

Gà con
Tiếp:
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <UserData> <AcceptEula>true</AcceptEula> </UserData> <EnableFirewall>true</EnableFirewall> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <UserData> <AcceptEula>true</AcceptEula> </UserData> <EnableFirewall>true</EnableFirewall> </component> </settings> <settings pass="generalize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipRearm>1</SkipRearm> </component> </settings> <settings pass="generalize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipRearm>1</SkipRearm> </component> </settings> <settings pass="specialize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation> </component> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation> </component> <component name="Microsoft-Windows-SystemRestore-Main" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DisableSR>1</DisableSR> </component> <component name="Microsoft-Windows-SystemRestore-Main" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DisableSR>1</DisableSR> </component> <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <RunSynchronous> <RunSynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Add This PC Desktop Icon 1</Description> <Order>1</Order> <Path>cmd /c reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu /v {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}.default /t REG_DWORD /d 0 /f</Path> </RunSynchronousCommand> <RunSynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Add This PC Desktop Icon 2</Description> <Order>2</Order> <Path>cmd /c reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel /v {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} /t REG_DWORD /d 0 /f</Path> </RunSynchronousCommand> </RunSynchronous> </component> <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <RunSynchronous> <RunSynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Add This PC Desktop Icon 1</Description> <Order>1</Order> <Path>cmd /c reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu /v {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}.default /t REG_DWORD /d 0 /f</Path> </RunSynchronousCommand> <RunSynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Add This PC Desktop Icon 2</Description> <Order>2</Order> <Path>cmd /c reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel /v {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} /t REG_DWORD /d 0 /f</Path> </RunSynchronousCommand> </RunSynchronous> </component> </settings> <settings pass="oobeSystem"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <NetworkLocation>Work</NetworkLocation> <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC> <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> </OOBE> <TimeZone>S.E. Asia Standard Time</TimeZone> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <NetworkLocation>Work</NetworkLocation> <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC> <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> </OOBE> <TimeZone>S.E. Asia Standard Time</TimeZone> </component> </settings>
</unattend>
 

secpol

Gà con
Sếp có key windows 7 ultimate kms không ạ ,em không muốn nó tự chọn phân vùng để cài thì cài sao ạ
Còn đây là tự động:

Autounattend_x64_BIOS_sample.xml
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<!-- Autounattend_x64_BIOS_sample.xml
This file automates the Windows installation. Before using this file: * Replace ProductKey with a product key for the edition of Windows you are installing (example: Windows 8.1 Pro) Note: The product key used in Microsoft-Windows-Setup\UserData\ProductKey\Key can be used many times in different installations and is not used to activate Windows. It is only used to choose which edition of Windows to install. The individual product key is either specified by the user, or by setting Microsoft-Windows-Shell-Setup\ProductKey. * Set the default language to your own: Replace "en-US" with your language code in Microsoft-Windows-International-Core-WinPE\SetupUILanguage. For a list of languages, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206620. * OEMs: Replace OEMInformation with your support information To use this file: Save this file on the root of a USB flash drive with the filename: Autounattend.xml Put the Windows DVD and the USB key into a new x64-BIOS PC.
--> <settings pass="specialize"> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <OEMInformation> <Manufacturer>[ REPLACE WITH COMPANY NAME ]</Manufacturer> <SupportURL>[ REPLACE WITH SUPPORT WEBSITE ]</SupportURL> </OEMInformation> </component> </settings> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>en-US</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DiskConfiguration> <Disk wcm:action="add"> <CreatePartitions> <!-- System partition --> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Size>350</Size> <Type>Primary</Type> </CreatePartition> <!-- Windows partition --> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Extend>true</Extend> <Type>Primary</Type> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <PartitionID>1</PartitionID> <Label>System</Label> <Format>NTFS</Format> <Active>true</Active> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> </Disk> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <ProductKey> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Key>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</Key> </ProductKey> <AcceptEula>true</AcceptEula> </UserData> </component> </settings>
</unattend>

Autounattend_x64-UEFI_sample.xml
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<!-- Autounattend_x64-UEFI_sample.xml
This file automates the Windows installation. Before using this file: * Replace ProductKey with a product key for the edition of Windows you are installing (example: Windows 8.1 Pro) Note: The product key used in Microsoft-Windows-Setup\UserData\ProductKey\Key can be used many times in different installations and is not used to activate Windows. It is only used to choose which edition of Windows to install. The individual product key is either specified by the user, or by setting Microsoft-Windows-Shell-Setup\ProductKey. * Set the default language to your own: Replace "en-US" with your language code in Microsoft-Windows-International-Core-WinPE\SetupUILanguage. For a list of languages, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206620. * OEMs: Replace OEMInformation with your support information To use this file: Save this file on the root of a USB flash drive with the filename: Autounattend.xml Put the Windows DVD and the USB key into a new x64-UEFI PC.
--> <settings pass="specialize"> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <OEMInformation> <Manufacturer>[ REPLACE WITH COMPANY NAME ]</Manufacturer> <SupportURL>[ REPLACE WITH SUPPORT WEBSITE ]</SupportURL> </OEMInformation> </component> </settings> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>en-US</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DiskConfiguration> <Disk wcm:action="add"> <CreatePartitions> <!-- Windows RE Tools partition --> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Size>300</Size> <Type>Primary</Type> </CreatePartition> <!-- System partition (ESP) --> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Size>100</Size> <Type>EFI</Type> </CreatePartition> <!-- Microsoft reserved partition (MSR) --> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>3</Order> <Size>128</Size> <Type>MSR</Type> </CreatePartition> <!-- Windows partition --> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>4</Order> <Extend>true</Extend> <Type>Primary</Type> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <!-- Windows RE Tools partition --> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <PartitionID>1</PartitionID> <Label>WINRE</Label> <Format>NTFS</Format> <TypeID>de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac</TypeID> </ModifyPartition> <!-- System partition (ESP) --> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> <Label>System</Label> <Format>FAT32</Format> </ModifyPartition> <!-- Microsoft reserved partition (MSR) --> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Order>3</Order> <PartitionID>3</PartitionID> </ModifyPartition> <!-- Windows partition --> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Order>4</Order> <PartitionID>4</PartitionID> <Label>Windows</Label> <Format>NTFS</Format> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> </Disk> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>4</PartitionID> </InstallTo> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <ProductKey> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Key>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</Key> </ProductKey> <AcceptEula>true</AcceptEula> </UserData> </component> </settings>
</unattend>
 

secpol

Gà con
Tiếp:
Autounattend_x86_BIOS_sample.xml
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<!-- Autounattend_x86_BIOS_sample.xml
This file automates the Windows installation. Before using this file: * Replace ProductKey with a product key for the edition of Windows you are installing (example: Windows 8.1 Pro) Note: The product key used in Microsoft-Windows-Setup\UserData\ProductKey\Key can be used many times in different installations and is not used to activate Windows. It is only used to choose which edition of Windows to install. The individual product key is either specified by the user, or by setting Microsoft-Windows-Shell-Setup\ProductKey. * Set the default language to your own: Replace "en-US" with your language code in Microsoft-Windows-International-Core-WinPE\SetupUILanguage. For a list of languages, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206620. * OEMs: Replace OEMInformation with your support information To use this file: Save this file on the root of a USB flash drive with the filename: Autounattend.xml Put the Windows DVD and the USB key into a new x86-BIOS PC.
--> <settings pass="specialize"> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <OEMInformation> <Manufacturer>[ REPLACE WITH COMPANY NAME ]</Manufacturer> <SupportURL>[ REPLACE WITH SUPPORT WEBSITE ]</SupportURL> </OEMInformation> </component> </settings> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>en-US</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DiskConfiguration> <Disk wcm:action="add"> <CreatePartitions> <!-- System partition --> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Size>350</Size> <Type>Primary</Type> </CreatePartition> <!-- Windows partition --> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Extend>true</Extend> <Type>Primary</Type> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <PartitionID>1</PartitionID> <Label>System</Label> <Format>NTFS</Format> <Active>true</Active> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> </Disk> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <ProductKey> <Key>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</Key> </ProductKey> <AcceptEula>true</AcceptEula> </UserData> </component> </settings>
</unattend>
 

Thống kê trực tuyến

Thành viên trực tuyến
0
Khách ghé thăm
3
Robot trực tuyến
17
Tổng số truy cập
20

Thống kê tập tin đính kèm

Tệp tin đính kèm
900
Số lượt tải về tập tin
227.911
Không gian đĩa sử dụng
319,7 MB

Thanh toán nhanhTop